NASTAVA
Promjenjive i nepromjenjive riječi
Imenice
Osobne zamjenice
Pokazne zamjenice
Osobne i pokazne zamjenice
Posvojne zamjenice
Povratna i povratno-posvojna zamjenica
Neodređene zamjenice
Pridjevi
Sklonidba
Sklonidba pridjeva
Stupnjevanje pridjeva
Glagoli po predmetu radnje
Glagolski vid
Istovremenost i prijevremenost
Glagolski prilozi
Futur I.
Imperativ
Prilozi
Prijedlozi
Brojevi

Vrste predikata
Subjekt
Objekt
Izricanje atributa
Izricanje mjesta
Izricanje predikata
Izricanje vremena
Izricanje pogodbe
Izricanje načina
Izricanje objekta
Izricanje subjekta
Izricanje uzroka
Zarez u složenoj rečenici
Zavisno složena rečenica
Višestruko složena rečenica

Tvorba riječi

Glasovi
Glasovne promjene
Naglasak
Rečenični i pravopisni znakovi

Pisanje velikog početnog slova

Frazemi
Homonimi

Povijest hrvatskoga književnoga jezika
Početci hrvatske pismenosti

Bajka
Basna
Ep
Haiku
Kompozicija epskog i dramskog djela

Bajka o ribaru i ribici
Kraljević i prosjak
Oliver Twist
Dugo u noć, u zimsku bijelu noć
Prepelica
Pejzaž

Školska zadaća - UPUTE

Rakurski i planovi
Strip
Tisak

PRIPRAVNICI
Priprave za nastavu trebaju biti napisane prema modelu Sanje Stipinović, prof.
PRIMJERI
Morana Sunara, Anakreontova epikurejska lirika
Sandra Rossetti-Bazdan, Sinonimija i homonimija
[anonimno], Silvije Strahimir Kranjčević, Gospodskom Kastoru
Sanja Stipinović, Frazemi

Primjeri pisanih radova
Martin Lončar, Lektira u srednjoj školi
Sanja Stipinović, Učenik - govornik u razvoju
Ivana Akrap, Učenik - govornik u razvoju
Ivana Čagalj, Učenik - govornik u razvoju
Katarina Bilonić, Govorenje kao jedna od temeljnih kompetencija

Priručnik za stručni ispit
Obrasci za program stažiranja (potrebno popuniti)
Izvješće mentora (obrazac)